Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti - Karijere

Zahvaljujemo vam se na prijavi i vašem zanimanju za našu kompaniju. Želeli bismo da vas informišemo o obradi vaših podataka o ličnosti tokom postupka prijave.

Ko je odgovoran za obradu podataka?

Odgovorna strana u pogledu zakona o zaštiti podataka je sledeća kompanija

Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska Avenija 4
10090
Zagreb
Hrvatska
mg@grandautomotive.hr

Možete da kontaktirati našeg predstavnika za zaštitu podataka na gore navedenu adresu ili u bilo koje vreme na imejl: mg@grandautomotive.hr

Koje vaše podatke obrađujemo i za koje potrebe? šta se događa ako nam ne date podatke?

Obrađujemo podatke koje nam šaljete u vezi sa vašom prijavom kako bismo proverili vašu prikladnost za radno mesto ili, ako je primenjivo, ostala slobodna radna mesta u našoj grupi društava i kako bismo sproveli postupak prijave. Osim toga, primamo vaše podatke o ličnosti od nezavisnih agencija za zapošljavanje koje su već u kontaktu sa vama.

U kontekstu vaše prijave, trebali biste dati samo podatke o ličnosti koji su potrebni za prijavu (na primer: motivaciono pismo, CV, reference). Ako nam ne date ove podatke, nećemo moći da obradimo vašu prijavu.

Na kom zakonskom osnovu i za koje potrebe obrađujemo podatke?

Zakonski osnov za obradu vaših podataka o ličnosti u postupku prijave je član 6. stav 1, b) GDPR-a, posebno da bi se preduzeli koraci na zahtev podnosioca zahteva pre sklapanja ugovora.

ZZakonski osnov za obradu vaših podataka o ličnosti može takođe biti vaš pristanak, član 6. stav 1. a) GDPR-a.

Zakonski osnova za obradu vaših podataka o ličnosti nastavlja biti legitimni interes vas ili trećih strana, član 6. stav 1. f) GDPR-a. Poštujemo posebice sledeće legitimne interese:

  • Pronalaženje najboljeg mogućeg kandidata,
  • Provera kvalifikacija kandidata,
  • Provera postoji li postojeći ili potencijalni sukob interesa ili druga ograničenja koja bi sprečila kandidatovo zaposlenje u Kompaniji,
  • Provera tačnosti podataka danih prilikom postupka prijave,
  • Upravljanje zbirkom podataka ljudskih resursa,
  • Zaštita i obrane pravnih zahteva MG motors u radnopravnim sporovima,
Koliko ćemo čuvati vaše podatke?

Podaci prikupljeni za ovde navedene potrebe čuvaće se samo onoliko koliko je potrebno za određenu prijavu i za prelazni period (npr. onoliko dugo koliko zahteva usaglašenost sa našim obavezama u vezi sa čuvanjem podataka u skladu sa važećim zakonom ili onoliko dugo koliko je čuvanje podataka zakonski dozvoljeno). U načelu, podaci podnosioca prijave brisaće se 6 meseci nakon završetka postupka prijave.

U slučaju da ste pristali na daljnje čuvanje vaših podataka o ličnosti, vaše ćemo podatke poslati u naš sistem podataka o kandidatima za posao. Podaci će se iz tog sistema izbrisati nakon dve godine. Ako dobijete posao za koji ste se prijavili, vaši će se podaci preneti iz sistema podataka podnosioca prijave u naš sistem upravljanja zaposlenima.

S kim delimo vaše podatke?

Unutar naše kompanije, pristup vašim podacima daje se onim odeljenjima kojima je potreban kako bi ispunili gore navedene svrhe.

Naši dobavljači usluga možda će isto dobiti podatke u ovom kontekstu. Navedeno čine kompanije koje spadaju u kategorije informatičkih usluga (posebno softver za podnosioce prijave za postupak prijave) i upravljanja ljudskim potencijalima. 

Podaci se obrađuju unutar Evropske unije ili Evropskog gospodarskog prostora (EGP). 

Vaša prava

Možete imati sledeća prava u vezi sa svojim podacima

  • Pravo pristupa u skladu sa čl. 15. GDPR-a - imate pravo zahtevati pristup svojih podacima o ličnosti pohranjenim kod nas,
  • Pravo na ispravku u skladu sa čl. 16. GDPR-a - imate pravo zatražiti ispravku svojih podataka o ličnosti ako su neispravni, ili upotpunjavanje ako su nepotpuni,
  • Pravo na brisanje u skladu sa čl. 17. GDPR-a i Pravo na ograničenje obrade u skladu sa čl. 18. GDPR-a - npr. Možete imati pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ako, na primer, više ne postoji legitimna poslovna svrha za takvu obradu i zakonske obaveze čuvanja ne zahtevaju daljnje čuvanje podataka,
  • Pravo na brisanje u skladu sa čl. 17. GDPR-a i Pravo na ograničenje obrade u skladu sa čl. 18. GDPR-a - npr. Možete imati pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti ako, na primer, više ne postoji legitimna poslovna svrha za takvu obradu i zakonske obaveze čuvanja ne zahtevaju daljnje čuvanje podataka,
Nadalje, možete opozvati pristanak, u pravilu sa budućim dejstvom.

Osim toga, imate pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom organu (čl. 77. GDPR-a), posebno u zemlji vašeg prebivališta ili u zemlji gde se navodno kršenje GDPR-a dogodilo.

Isto tako, želeli bismo da istaknemo vaše pravo na prigovor u skladu sa čl. 21. GDPR-a:

Informacija o vašem pravu na prigovor u skladu sa čl. 21. GDPR-a.

Imate pravo na prigovor, u bilo koje vreme, na osnovu svoje posebne situacije, na našu obradu vaših podataka o ličnosti te možete zatražiti da se vaši podaci o ličnosti više ne obrađuju. Navedeno se takođe odnosi na izradu profila na osnovu ove odredbe u smislu člana 4. br. GDPR-a. Ako imate pravo na prigovor i ostvarite ovo pravo, vaši podaci o ličnosti se više neće obrađivati za navedene potrebe. Prigovor se može uložiti u bilo kom obliku i besplatno.

Prigovor bi trebao, ako je moguće, biti poslat na adresu gore navedenog odgovornog lica ili na imejl: mg@grandautomotive.hr

Da li postoji bilo kakvo automatizovano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući izradu profila?

Kada vas kontaktiramo putem obrasca ili imejla, ne upotrebljavamo potpuno automatizovano automatsko donošenje odluka u skladu sa članom 22. GDPR-a. Isto tako, ne obrađujemo vaše podatke automatski sa ciljem ocenjivanja određenih ličnih aspekata (izrada profila).

Ažuriranje obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti

 vezi sa tehničkim i ekonomskim uslovima koji se stalno menjaju, redovno ažuriramo naše obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti Trenutna verzija dostupna je online na https://mgmotor.eu/obaveštenje-o-zaštiti-podataka-o-licnosti. Obavestićemo vas pojedinačno u slučaju značajnih promena.

Pronađi prodajno mesto

Prodajno mesto
Servis