Obaveštenje o zaštiti podataka za naša električna vozila

Mi, Grand Automotive Adriatic d.o.o., nudimo moderna električna vozila sa pametnim sistemom za zabavu koji se može spojiti sa vašim mobilnim telefonom putem naše aplikacije „ISMART”.

Obrađujemo podatke o ličnosti u kontekstu pružanja pametnog sistema zabave i aplikacije.

Zaštita podataka o ličnosti nam je važna. Obrađujemo podatke o ličnosti samo u skladu sa važećim zahtevima za zaštitu podataka, posebice Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

U Odeljku A ovog Obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti pružamo vam informacije o rukovaocu obrade odgovornom za obradu vaših podataka o ličnosti i predstavniku za zaštitu podataka rukovaoca obrade.

U Odeljku B pronaći ćete informacije o obradi vaših podataka o ličnosti.

U Odeljku C pronaći ćete informacije o svojim pravima u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti.

Tehnički termini koji se odnose na zaštitu podataka u ovom obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti imaju značenje koje se upotrebljava u Opštoj uredbi o zaštiti podataka. Detaljnije informacije o navedenom možete da pronađete u Odeljku D.

 

SADRŽAJ

 1. Informacije o rukovaocu obrade

  1. Identitet i kontakt podaci rukovaoca obrade
  2. ontakt podaci predstavnika za zaštitu podataka rukovaoca obrade

 2. Informacije o obradi podataka o ličnosti

  1. Upotreba računa ISMART na mobilnom telefonu i na audiovizualnom i navigacionom sistemu  (AVN), uključujući upotrebu funkcija daljinskog upravljanja vozilom putem aplikacije ISMART
  2. Upotreba sistema za navigaciju na audiovizualnom i navigacionom sistemu  (AVN)
  3. Upotreba glasovnog prepoznavanja
  4. Upotreba aplikacija treće strane na audiovizualnom i navigacionom sistemu (AVN)

 3. Informacija o pravima ispitanika

  1. Pravo pristupa
  2. Pravo na ispravku
  3. Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
  4. Pravo na ograničenje obrade
  5. Pravo na prenosivost podataka
  6. Pravo na prijavu u vezi sa ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade
  7. Pravo na prigovor
  8. Pravo na opoziv pristanka
  9. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu

 4. Informacije o tehničkim terminima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se upotrebljavaju u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti
 5. Datum stupanja na snagu i izmene ovog Obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti

A. Informacije o rukovaocu obrade

 

 1. Identitet i kontakt podaci  rukovaoca obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401


 2. Kontakt podaci predstavnika za zaštitu podataka rukovaoca obrade SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Informacije o obradi podataka o ličnosti

Želimo vam pružiti najbolje iskustvo prilikom upotrebe naših vozila. Stoga vam nudimo aplikaciju ISMART i opremamo vozila inovativnim sistemom. U našim se vozilima nalaze dva uređaja koji komuniciraju sa aplikacijom ISMART i koje ona može kontrolisati: Audiovizualni i navigacioni sistem („AVN”) i Jedinica telematike („TBOX”). Čitava komunikacija između uređaja i aplikacije sprovodi se putem naše platforme za telematičke usluge („TSP Backend”). Sistem AVN omogućava vam aplikacije za informisanje i zabavu, kao štaje navigacija i centar za poruke. Sistem TBOX odgovoran je za mrežni pristup za vozilo i učitavanje podataka na platformu TSP Backend. Za određene funkcije, sistem AVN komunicira direktno sa trećim stranama i šalje im podatke o ličnosti (npr. Amazon). Za pružanje funkcija navedenih u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti, obrađujemo vaše podatke o ličnosti i želimo vas informisati o detaljima obrade. Međutim, možete da upotrebljavate svoja vozila bez upotrebe online funkcija sistema ISMART koje zahtevaju obradu podataka o ličnosti. Kada upotrebljavate sistem AVN po prvi put i kada preuzmete aplikaciju, pitaćemo vas da li želite omogućiti sve funkcije sistema ISMART, uključujući one koje zahtevaju obradu podataka o ličnosti. Možete uključiti i isključiti pojedine funkcije sistema AVN koje zahtevaju obradu podataka o ličnosti.

 

 1. Upotreba računa ISMART na mobilnom telefonu i na audiovizualnom i navigacionom sistemu (AVN), uključujući upotrebu funkcija daljinskog upravljanja vozilom putem aplikacije ISMART

  Na našim električnim vozilima nudimo aplikaciju „ISMART” za pregled i daljinsko upravljanje određenim funkcijama vozila te za slanje informacija vozilu, kao štasu informacije o odredištima za navigaciju ili tačkama interesa (engl. Points of Interest, POI). Da biste mogli upotrebljavati ove funkcije, vozilo treba da bude spojeno na račun ISMART. U ovom kontekstu, obrađujemo podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

  • Izrada i dodela računa ISMART kako biste daljinski upravljali svojim vozilom i pregledali status vozila
  • Dostupnost funkcije spajanja vašeg vozila na vaš račun i odspajanja sa njega
  • Dostupnost funkcije za proveru i kontrolu stanja vozila
  • Dostupnost funkcije Find My Car
  • Dostupnost funkcije Upravljanje punjenjem
  • Dostupnost funkcije Poziv u pomoć
  • Dostupnost centra za poruke
  • Dostupnost funkcije Povratna informacija
  • Obrada vaše povratne informacije
  • Dostupnost funkcije Moj kalendar
  • Dostupnost funkcije o potrošnji energije
  • Dostupnost funkcije digitalnog ključa

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o podacima o ličnosti koji se obrađuju

 

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju Podaci o ličnosti obuhvaćeni kategorijama Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Period
čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada se upotrebljava naša aplikacija za pristup sadržaju sa našeg servera: Podaci koji nastaju tokom tog pristupa definisani su mrežnim protokolom za prenos informacija između vašeg uređaja i servera naše aplikacije. Navedeno uključuje IP adresu, vrstu i verziju mobilnog operativnog sistema koji se upotrebljava, sadržaja kojem se pristupa te datuma i vremena pristupa.
Korisnik aplikacije
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, naša aplikacija ne može da pristupi sadržaju sa našeg servera.
Podaci se čuvaju u log datotekama servera u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika u maksimalnom periodu od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava bezbednost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava bezbednost, log datoteke servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava bezbednost ne eliminiše i potpuno reši.
Podaci za registraciju
Podaci koje dajete kada registrujete svoj račun za našu aplikaciju: Navedeni podaci uključuju sledeće obavezne informacije: ime i prezime, adresa, imejl adresa, lozinka. Dodatno, navedeni podaci uključuju sledeće opcione informacije: pol, datum rođenja.
Korisnik aplikacije
Pružanje informacija koje su označene kao obavezne tokom postupka registracije je zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako nisu date obavezne informacije, registracija i izrada korisničkog računa nisu moguće.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za prijavu
Podaci koje dajete kada se prijavljujete na svoj račun:  Navedeno uključuje: broj mobilnog telefona, imejl adresa i lozinka. Kada se prijavljujete na svoj račun u svom vozilu, navedeno takođe uključuje jedinstveni identifikator koji je pohranjen u QR kodu.
Korisnik aplikacije
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možete se prijaviti na svoj račun.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Dodatni podaci za račun
Podaci koje možete dodati na svoj račun, npr. bezbednosni kod, podešavanja alarma, kontakt u slučaju nužde, omiljena mesta i radio stanice te zapisi planova putovanja.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dostupni, određene funkcije kao štaje pretraživanje iz spiska omiljenih podešavanja u sistemu AVN možda neće ispravno funkcionisati.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Osnovni podaci o vozilu
Osnovne informacije o vašem vozilu koje se dobivaju automatski iz vašeg vozila i mogu se videti u aplikaciji: Navedeno uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model menjača, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj sistema AVN.
Korisnik  vozila
Dostupnost podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu pruženi, podaci se ne mogu videti putem aplikacije.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci o statusu vozila
Informacije o trenutnom statusu vašeg vozila koje se mogu automatski dobiti od vašeg vozila i pregledati te, kad je moguće, izmeniti u aplikaciji: Navedeno uključuje podatke o preostalom gorivu/električnoj energiji, preostaloj kilometraži, pritisku u gumama, naponu baterije, statusu motora, statusu električnog servo volana (EPS), statusu ručne kočnice, temperaturi, statusu stakala/krovnog otvora, statusu vrata, statusu motora, statusu kvačila, statusu neovlašćenog otključavanja, statusu senzora udarca.
Korisnik  vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, nije moguće videti podatke putem aplikacije, a funkcija daljinskog upravljanja putem aplikacije nije dostupna.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci o lokaciji
Podaci o lokaciji vašeg vozila kao i vašeg mobilnog telefona: Navedeno uključuje GPS lokaciju vozila i mobilnog telefona.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, određene funkcije, kao štaje funkcija „Find my car“, nisu dostupne.
Obrađujemo podatke o lokaciji vašeg telefona samo privremeno dok upotrebljavate funkciju provere i kontrole stanja vozila ili funkciju „Find my car“.
Podaci o bateriji
Podaci o statusu baterije vašeg vozila: Navedeno uključuje preostalu snagu, preostalo vreme punjenja, struju punjenja, napon punjenja, preostalu kilometražu
Korisnik vozila
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu pruženi, podaci se ne mogu videti putem aplikacije.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci iz poruka
Podaci iz poruka koje isporučujemo u ulaznu poštu u vašem vozilu i aplikaciji:  Navedeno uključuje važne poruke kao štasu alarmi, informacije o radu i novosti.
Generisala naša kompanija
- Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za povratnu informaciju
Podaci koje nam dajete kada upotrebljavate funkciju povratne informacije Navedeno uključuje sadržaj vaše povratne informacije.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možete odgovoriti na svoju povratnu informaciju.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za kalendar
Podaci koje nam dajete kada omogućavate sinhronizaciju svog kalendara sa našom aplikacijom: Navedeno uključuje datum i vreme sastanka, datum godišnjica ili drugih prigoda. Navedeno takođe uključuje informacije koje dajete u našoj aplikaciji kao štasu tema, napomene, podsetnik na vreme i podsetnik na datum.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako navedeni podaci nisu dati, ne možemo vam poslati podsetnik kada dođe dan godišnjice.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Mac adresa za Bluetooth 
Podaci za aktivisanje funkcije digitalnog ključa ili izradu kontrolnog identifikacionog broja digitalnog ključa.
Korisnik aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možete upotrebljavati funkciju digitalnog ključa.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Kontrolni identifikacioni broj digitalnog ključa
Podaci koji vas identifikuju kada zahtevate otključavanje svog vozila.
Generisala naša kompanija
- Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Informacije koje se odnose na pristanke koje ste dali za svrhe oglašavanja kao i informacije u vezi sa vašim mogućim prigovorima na reklamu: Navedeno uključuje datum i vreme pristanka, IP adresu uređaja koji se upotrebljava za davanje pristanka, datum i vreme opoziva pristanka ili prigovor u vezi obrade podataka o ličnosti u svrhe reklame.
Korisnik vozila / aplikacije
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možemo obraditi vaše pristanke i/ili prigovore u vezi sa oglašavanjem.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.
Podaci za upravljanje oglašavanjem
Pored toga, ovo uključuje dokumentaciju o informacijama koje smo vam dali u vezi sa pristankom i/ili oglašavanjem koje smo sproveli bez vašeg pristanka.
Generisala naša kompanija
- Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najduže dok korisnik ne izbriše svoj ISMART račun.

2. Detalji o obradi podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka o ličnosti
Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju Automatizovano 
donošenje
odluka

Zakonski osnov i, ako je primenjivo, legitimni interesi
Primalac
Izrada i dodela računa ISMART kako biste daljinski upravljali svojim vozilom i pregledali status vozila Nakon početne registracije svog računa, možete da pohranite dodatne podatke na vaš račun. Navedeno uključuje opciono spremanje kontaktnih informacija, adresa i podešavanja kao štasu podešavanja jezika. Navedeno takođe uključuje funkciju prijave i odjave iz aplikacije.
Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o računu
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije spajanja vašeg vozila na vaš račun i odspajanja sa njega: Kako biste mogli daljinski da upravljate svojim vozilom i pregledate njegov status putem naše aplikacije, potrebno je povezati vaše vozilo sa vašim računom. Kako biste povezali vaše vozilo sa vašim računom, treba da skenirate QR kod koji se prikazuje u sistemu AVN sa aplikacijom. Navedeno takođe uključuje obavezujuće upravljanje odnosom sa kupcima koje vam omogućava da pregledate informacije o vašem vozilu koje automatski dobivate od vašeg vozila: Navedeno uključuje VIN broj, broj motora, naziv marke, naziv modela, model menjača, boju, serijski broj platforme TBOX, serijski broj sistema AVN.
Podaci za registraciju Podaci za prijavu Osnovni podaci o vozilu
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije za proveru i kontrolu stanja vozila: Zahvaljujući našoj aplikaciji, možete da pregledate status vozila. Navedeno vam omogućava da se uverite da je vozilo bezbedno za vožnju ili bezbedno zaključano dok je u položaju za parkiranje. Ova vam funkcija takođe omogućava daljinsku kontrolu vozila, kao štaje zaključavanje ili otključavanje vozila ili promena temperature klima uređaja ili grejanje sedišta. Isto tako, ova vam funkcija omogućava da proverite potrošnju energije na svom telefonu pregledom kilometraže, ukupne potrošnje energije, prosečne brzine i vremena putovanja. Kako bismo vam omogućili ove funkcije na daljinu (npr. bez povezanosti vašeg mobilnog telefona i vašeg vozila), relevantni podaci o statusu vozila izmenjuju se između vašeg mobilnog telefona i naših servera kao i između vašeg vozila i naših servera putem interneta. Ova vam funkcija takođe omogućava da podesite alarme vozila i primate obaveštenja u našoj aplikaciji. Navedeno uključuje obaveštenja o niskoj napunjenosti baterije, bezbednosna upozorenja, geoprostorna (geo-fence) upozorenja, upozorenja o brzini, upozorenja na pokretanje motora ili upozorenja koja se odnose na bilo kakve neuobičajene pojave u vezi sa vozilom.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o statusu vozila Podaci o lokaciji
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape
Dostupnost funkcije „Find My Car“: Prilikom upotrebe funkcije „Find My Car“, upotrebljavaćemo GPS lokaciju vašeg mobilnog telefona, kao i GPS lokaciju vašeg vozila, kako bismo vam pokazali najkraći put pešice do vašeg vozila. Navedene GPS lokacije preuzimaju se sa vašeg mobilnog telefona i vašeg vozila samo kada pristupite funkciji „Find My Car“ u aplikaciji. Nakon slanja bezbednosnog koda, biće otključana funkcija trube/svetla koja će vam pomoći da pronađete svoje vozilo u mraku.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o lokaciji Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Članak 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora).
Developer Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape
Dostupnost funkcije Upravljanje punjenjem: Ova vam funkcija omogućava da proverite trenutni status baterije i punjenja. Možete takođe isplanirati vreme punjenja povezujući priključak za punjenje putem Bluetootha. Osim toga, možete postaviti cilj punjenja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o bateriji Podaci o lokaciji
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer Komplet za razvoj softvera (SDK) za mape
Dostupnost funkcije Poziv u pomoć: Ova vam funkcija omogućava da brzo uputite poziv u pomoć na broj spremljen na vaš račun. Određujemo odgovarajući broj poziva u pomoć u skladu sa državom koju ste izabrali kada ste  prvi put povezali svoje vozilo sa aplikacijom.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost centra za poruke Pružamo vam važne poruke kao štasu upozorenja, operativne informacije i novosti (uključujući reklame o uslugama kompanije MG). Navedene poruke su dostupne putem funkcija ulazne pošte u aplikaciji i u sistemu AVN.
Podaci o protokolu Podaci o porukama Podaci za prijavu Dodatni podaci o računu Podaci o statusu vozila Podaci o upravljanju reklamama
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije Povratna informacija: Zahvaljujući funkciji Povratna informacija, možete nam dati povratnu informaciju o nepravilnostima ili predloge za daljnja poboljšanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci o povratnoj informaciji
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (f) (ispunjavanje legitimnih interesa u skladu sa usaglašavanjem interesa): Naš legitimni interes je dobiti povratnu informaciju o našim uslugama kako bismo ih poboljšali.
Developer
Obrada vaše povratne informacije: Obradićemo vašu povratnu informaciju kako bismo poboljšali svoje usluge.
Podaci za povratnu informaciju
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (f) (ispunjavanje legitimnih interesa u skladu sa usaglašavanjem interesa): Naš legitimni interes je obraditi vašu povratnu informaciju kako bismo poboljšali svoje usluge.
Developer
Dostupnost funkcije Moj kalendar: U zavisnosti od vašeg pristanka, ova funkcija nam omogućava da sinhronizujemo vaš kalendar na vašem mobilnom telefonu sa našom aplikacijom, tako da možemo da vam šaljemo podsetnike na sastanke, godišnjice ili druge prilike. Ova vam funkcija omogućava da podesite temu, podsetnik na datum i vreme te da napišete napomenu za vašu godišnjicu.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu Podaci za kalendar
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (a)  i član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije o potrošnji energije: Ova funkcija korisniku omogućava pregled statistike o potrošnji energije. Uključuje kilometražu, ukupnu potrošnju energije, prosečnu brzinu i vreme putovanja.
Podaci o protokolu Podaci za registraciju Podaci za prijavu 
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer
Dostupnost funkcije digitalnog ključa: Ova vam funkcija omogućava da otključate i pokrenete vozilo pomoću svoje aplikacije umesto ključa.
Mac adresa za Bluetooth Kontrolni identifikacioni broj digitalnog ključa
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Developer

3. Detalji o primaocima podataka o ličnosti i prenosu podataka o ličnosti u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije 

Primalac Uloga primaoca Prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o primerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mere za prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Obrađivač
Kina
Nema odluke o primerenosti Evropske Komisije za navedenu treću zemlju. Prenosi u dotičnu treću zemlju sprovode se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske Komisije za prenos podataka o ličnosti obrađivačima u trećim zemljama. Odluku Evropske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg predstavnika za zaštitu podataka (Odeljak A.II.).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Holandija
Rukovalac obrade
- -

II. Upotreba sistema za navigaciju na audiovizualnom i navigacionom sistemu  (AVN)

IImate mogućnost upotrebe sistema za navigaciju putem našeg audiovizualnog i navigacijskog sistema (AVN). Osnovne funkcije dostupne su bez veze na internet i bez da mi ili naši pružaoci usluga obrađujemo bilo koje od naših podataka o ličnosti kada upotrebljavate navedene funkcije. Navedeno uključuje, posebno, traženje specifične lokacije ili interesnih tačaka na određenom području, izračunavanje ruta i funkciju navigacije te funkciju dometa baterije. Određene druge funkcije, kao štaje upotreba saobraćajnih podataka u realnom vremenu za pronalaženje najbolje rute, zahtevaju vezu na internet. Kada upotrebljavate sistem za navigaciju online, obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Saobraćajne informacije u realnom vremenu
 • Funkcija online pretrage

Ako upotrebljavate naš navigacioni sistem putem glasovnog prepoznavanja, pogledajte odeljak o glasovnom prepoznavanju (-> Odeljak B.III).

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o podacima o ličnosti koji se obrađuju


Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju
Podaci o ličnosti obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Period čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada je uspostavljena internet veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji nastaju tokom tog pristupa definisani su mrežnim protokolom za prenos informacija između vašeg vozila i naših servera. Navedeno uključuje IP adresu, HTTPS protokol (kako bi se obezbedio Telenav Cloud) i API ključ (kako bi se obezbedilo da se samo SAIC vozila mogu spojiti na Telenav cloud).
Korisnik sistema za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, funkcije navigacije zasnovane na oblaku ne mogu se pružiti.
Podaci se čuvaju u log datotekama servera u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika u maksimalnom periodu od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava bezbednost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava bezbednost, datoteke evidencije servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava bezbednost ne eliminiše i potpuno reši.
Podaci o lokaciji
GPS lokacija vašeg vozila šalje se dobavljaču kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape kada korisnik upotrebljava funkciju traženja lokacije, online navigaciju i saobraćaj u realnom vremenu..
Korisnik sistema za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, funkcije navigacije zasnovane na oblaku ne mogu se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najviše godinu dana.
Podaci funkcije pretraživanja
Podaci koje ste uneli u funkciju pretraživanja našeg sistema za navigaciju: Navedeno uključuje sve podatke unesene kao termine za pretragu, odabrane sa nedavnog spiska odredišta, sa popisa omiljenih podešavanja, na osnovu oznaka koje ste sami uneli, kao štaje adresa kuće ili posla, ili iz kategorija Interesnih tačaka ili putem glasovnog upravljanja. Ako upotrebljavate glasovno upravljanje, pogledajte odeljak o glasovnom prepoznavanju  Odeljak B.III.
Korisnik sistema za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, pretraživanje zasnovano na oblaku ne može se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Vaša kućna adresa je spremljena dok je ne izbrišete u sistemu AVN. Svi drugi podaci spremljeni su na maksimalni period od jedne godine.
Nedavne lokacije
Podaci o odredištu izabrani u funkciji pretraživanja.
Korisnik sistema za navigaciju
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, navigacija zasnovana na oblaku ne može se pružiti.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najviše godinu dana.

2. Detalji obradi podataka o ličnosti


Svrha obrade podataka o ličnosti
Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju
Automatizovano donošenje odluka
Zakonski osnov i, ako je primenjivo, legitimni interesi
Primalac
Dostupnost naše funkcije navigacije sa saobraćajnim podacima u realnom vremenu: Osnovna funkcija navigacije dostupna je bez veze na internet. Za napredniju navigaciju, ruta se izračunava na našem serveru, uzimajući u obzir pravovremene saobraćajne podatke. Za ovu svrhu, podaci o vašoj lokaciji i vašem odredištu privremeno se obrađuju na našem serveru. Redovno obrađujemo podatke o vašoj lokaciji kako bismo vam pružili odgovarajuće usluge navigacije (npr. izračunavanje dostupnosti boljih ruta u pozadini, provera događaja u saobraćaju u blizini, itd.).
Podaci o protokolu Podaci o lokaciji Nedavne lokacije
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka.
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape
Developer
Dostupnost naše funkcije online pretrage: Za ovu svrhu, podaci koje unosite u funkcije pretraživanja privremeno se obrađuju na našem serveru. Kada ste prijavljeni u ISMART račun u vašem vozilu, takođe možete pregledati i izabrati adrese, interesne tačke (npr. benzinske stanice, prodavnice hrane i pića, hotele itd.) koje ste dodali na svoj račun putem aplikacije. Osim toga, možete potražiti stanice za punjenje u blizini i proveriti njihovu dostupnost.
Podaci o protokolu Podaci funkcije pretraživanja Podaci o lokaciji Za pregled i izbor podataka spremljenih na vaš ISMART račun: Podaci za registraciju ( Odeljak B.I.1 ) Podaci za prijavu ( Odeljak B.I.1 ) Dodatni podaci o računu ( Odeljak B.I.1 )
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka.
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape
Developer

3. Detalji o primaocima podataka o ličnosti i prenosu podataka o ličnosti u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije

Primalac
Uloga primaoca
Prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o primerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mere za prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Obrađivač
Kina
Nema odluke o primerenosti Evropske Komisije za navedenu treću zemlju. Prenosi u dotičnu treću zemlju sprovode se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske Komisije za prenos podataka o ličnosti obrađivačima u trećim zemljama. Odluku Evropske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg predstavnika za zaštitu podataka (Odeljak A.II.).
Dobavljač kompleta za razvoj softvera (SDK) za mape: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Holandija
Rukovalac obrade
-
-

III. Upotreba glasovnog prepoznavanja

Moguće se kretati kroz naš audiovizualni i navigacioni sistem (AVN) upotrebom glasovnog prepoznavanja. Funkcija glasovnog prepoznavanja omogućava vam da upravljate određenim funkcijama sistema AVN samo pomoću svog glasa. Ova se funkcija može upotrebljavati za nekoliko različitih funkcija kao štaje navigacija. Unos novog odredišta, zumiranje mape ili otkazivanje rute su samo neki od primera glasovnih naredbi. Glasovno prepoznavanje može da se upotrebljava za prebacivanje na sledeću pesmu u muzičkoj aplikaciji. Kada Upotrebljavate funkciju glasovnog prepoznavanja, naš dobavljač glasovnog prepoznavanja pretvara vaše glasovne naredbe u mašinski čitljive naredbe. . 

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Detalji o podacima ličnosti koji se obrađuju


Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju Podaci o ličnosti obuhvaćeni kategorijama
Izvori podataka
Obaveza ispitanika da učini podatke dostupnima
Period čuvanja podataka
Podaci o protokolu
Podaci o protokolu koji nastaju zbog tehničkih razloga kada je uspostavljena internet veza između vašeg vozila i naših servera: Podaci koji nastaju tokom tog pristupa definisani su mrežnim protokolom za prenos informacija između vašeg vozila i naših servera.
Korisnik glasovnog prepoznavanja
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možete upotrebljavati funkciju glasovnog prepoznavanja.
Podaci se čuvaju u log datotekama servera u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika u maksimalnom periodu od 7 dana, osim ako ne nastupi događaj koji ugrožava bezbednost (npr. DDoS napad). Ako nastupi događaj koji ugrožava bezbednost, log datoteke servera čuvaju se dok se događaj koji ugrožava bezbednost ne eliminiše i potpuno reši.
Podaci glasovne naredbe
Podaci koje možete dati putem glasovne naredbe: Navedeno uključuje sadržaj vaše glasovne naredbe, npr. vaš glas, koji se snima nakon šta aktivišete funkcije glasovnog prepoznavanja (tako šta ćete reći „Dobar dan MG“ ili pritisnuti dugme funkcije glasovnog prepoznavanja na volanu) dok ne isključite funkciju glasovnog prepoznavanja. (Navedeno ne uključuje vaš glas pre aktivisanja glasovnog prepoznavanja ili kada aktivišete glasovno prepoznavanje tako šta ćete reći „Dobar dan MG“: Vaše vozilo prepoznaje rečenicu „Dobar dan MG“ offline.)
Korisnik glasovnog prepoznavanja
Davanje podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev, kao ni zahtev koji je potreban za sklapanje ugovora. Ispitanik nije obavezan dati podatke. Ako podaci nisu dati, ne možete upotrebljavati funkciju glasovnog prepoznavanja.
Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najviše tri godine.
Podaci glasovne naredbe
Mašinski čitljivi podaci generisani na osnovu vaših glasovnih naredi: Navedeno uključuje sve komande koje je naš dobavljač glasovnog prepoznavanja mogao utvrditi na osnovu snimljenog glasa, kao šta su odredišne adrese za navigacioni sistem ili komande za uređaj za reprodukciju muzike.
Generisala naša kompanija
- Obrađujemo vaše podatke samo tokom perioda koji je potreban za svrhe za koje se obrađuju podaci o ličnosti. Podaci se čuvaju najviše tri godine.

2.  Detalji o obradi podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka o ličnosti
Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju
Automatizovano donošenje odluka
Zakonski osnov i, ako je primenjivo, legitimni interesi
Primalac
Dostupnost funkcije Glasovnog prepoznavanja: Nakon šta aktivišete funkciju glasovnog prepoznavanja (tako  šta ćete reći „Dobar dan MG“ ili pritisnuti dugme funkcije glasovnog prepoznavanja na volanu), vaše vozilo snima vaš glas dok ne isključite funkciju glasovnog prepoznavanja. Snimka vašeg glasa se zatim šalje našem pružaocu usluge glasovnog prepoznavanja kako bi se generisale mašinski čitljive komande na osnovu vaših glasovnih komandi. Navedene  mašinski čitljive komande zatim može upotrebljavati audio-vizualni i navigacioni sistem (AVN) u vašem vozilu za različite funkcije kao  šta je podešavanje adresa odredišta u sistemu za navigaciju ili podešavanje uređaja reprodukcije muzike. Glasovne naredbe ne šalju se nama ili našem pružaocu usluge glasovnog prepoznavanja pre ili za aktivisanje glasovnog prepoznavanja. Vaše vozilo obavlja aktivisanje glasovnog prepoznavanja offline nakon  šta ste rekli „Dobar dan MG“ (npr. prepoznavanje rečenice „Dobar dan MG“ kao komande za aktivisanje).
Podaci o protokolu Podaci o glasovnoj komandi
Nema nikakvog automatizovanog donošenja odluka.
Član 6. (1) (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora).
Pružalac usluge glasovnog prepoznavanja
Developer

3.  Detalji o primaocima podataka o ličnosti i prenosu podataka o ličnosti u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije

Primalac
Uloga primaoca
Prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Odluka o primerenosti ili prikladne ili odgovarajuće zaštitne mere za prenos u treće zemlje i/ili međunarodne organizacije
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Narodna Republika Kina
Obrađivač
Kina
Nema odluke o primerenosti Evropske Komisije za navedenu treću zemlju. Prenosi u dotičnu treću zemlju sprovode se na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske Komisije za prenos podataka o ličnosti obrađivačima u trećim zemljama. Odluku Evropske Komisije o standardnim ugovornim klauzulama moguće je pročitati ovde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Kopiju standardnih ugovornih klauzula moguće je dobiti od našeg predstavnika za zaštitu podataka (Odeljak A.II.).

 

IV. Upotreba aplikacija treće strane na audiovizualnom i navigacionom sistemu (AVN)

Audiovizualni i navigacioni sistem (AVN) pruža mogućnost upotrebe aplikacija trećih strana, kao  šta je Amazon Music. Zahvaljujući ovim aplikacijama, možete upotrebljavati funkcije koje nude pružaoci treće strane na svoju sopstvenu odgovornost. Odgovarajuća aplikacija ne aktivisanje se automatski, već je vi prvo trebate aktivisati u odgovarajućim podešavanjima. Kada aktivišete odgovarajuću aplikaciju, pružalac odgovarajuće aplikacije može da primi podatke o ličnosti od vas. Nemamo nikakva saznanja o podacima o ličnosti koje pružalac dobiva. Takođe nemamo nikakva saznanja o posebnoj svrsi obrade podataka koje prikuplja pružalac dotične aplikacije treće strane niti o bilo kakvim daljnjim detaljima obrade podataka od strane dotičnog pružaoca. Isto tako, ne znamo da li dotični pružalac obrađuje podatke samo da bi ponudio funkciju odgovarajućeg plug-ina (npr. za streaming muzike) ili, osim toga, u bilo koje druge svrhe (npr. kako bi izradio profile upotrebe ili personalizovao reklame).

Ako upotrebljavate naš AVN sistem putem glasovnog prepoznavanja, pogledajte odeljak o glasovnom prepoznavanju ( Odeljak B.III).

Niže se nalaze detaljnije informacije o navedenom:

1. Aplikacije pružaoca treće strane ugrađene u AVN sistem

Sledeće aplikacije pružaoca treće strane ugrađene su u naš AVN sistem:

Aplikacija
Pružalac treća strana
Daljnje informacije o pružaocu aplikacije
Aplikacija Amazon Music
O vašoj zemlji prebivališta zavisiće koja kompanija vam dobavlja aplikaciju Amazon Music: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., ili jedna od njihovih filijala.
https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Aplikacija za vremensku prognozu
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Potencijalno slanje podataka u treće zemlje bez odgovarajućeg nivoa zaštite

Moguće je da se, kada upotrebljavaju aplikaciju treće strane, podaci mogu preneti u treće zemlje za koje ne postoje takozvane odluke o primerenosti Evropske Komisije i za koje nema odgovarajuće garancije. U tom pogledu, postoji rizik da nema odgovarajućeg nivoa zaštite za prenesene podatke o ličnosti. Navedeno znači da vaši podaci o ličnosti koje obrađuje pružalac treća strana možda neće imati nivo zaštite uporediv sa GDPR-om. Posebice, navedeno znači da se možda neće poštovati principi za obradu podataka o ličnosti navedeni u članu 5. GDPR-a. Osim toga, možda nećete imati ostvariva prava i efikasna pravna sredstva u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Aktivišući određenu aplikaciju treće strane, prihvatate moguće rizike na sopstvenu odgovornost.

C. Informacije o pravima ispitanika

Kao ispitanik, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti::

 •  Pravo pristupa (član 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ispravku (član 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”) Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na ograničenje obrade; Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prenosivost podataka Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prigovor (član 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na prijavu u vezi sa ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade (član 19. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na opoziv pristanka (član 7. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka)
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu (član 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka)

Možete nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava upotrebljavajući informacije za kontakt u Odeljku A.

Gde je primenjivo, pronaći ćete informacije o bilo kojim specifičnim načinima i mehanizmima koji olakšavaju ostvarivanje vaših prava, posebice ostvarivanje vaših prava na prenosivost podataka i pravo na prigovor, u informacijama o obradi podataka o ličnosti u odeljku B ovog Obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o vašim pravima u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

I. Pravo pristupa

Kao ispitanik, imate pravo dobiti pristup i informacije pod uslovima navedenim u članu 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno posebice znači da imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako je to slučaj, takođe imate pravo pristupa podacima o ličnosti i informacijama navedenim u članu 15. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Navedeno uključuje informacije o svrhama obrade, kategorijama podataka o ličnosti koji se obrađuju i primaocima ili kategorijama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni (član 15. stav 1., tačka (a), (b) i (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na pristup i informacije u članu 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Pravo na ispravku

Kao ispitanik, imate pravo na ispravku pod uslovima navedenim u članu 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno posebice znači da imate pravo bez nepotrebnog odlaganja od nas dobiti ispravku netačnosti u vašim podacima o ličnosti i upotpunjavanje nepotpunih podataka o ličnosti.

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na ispravku u članu 16. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Kao ispitanik, imate pravo na brisanje („pravo na zaborav”) pod uslovima navedenim u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da imate pravo od nas dobiti brisanje vaših podataka o ličnosti i mi smo obavezni izbrisati vaše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja kada se primenjuje jedan od razloga navedenih u članu 17. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primer, ako podaci o ličnosti više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljani ili drugačije obrađivani (član 17. stav 1. tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Ako smo objavili podatke o ličnosti i obavezni smo ih izbrisati, takođe smo obavezni, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak implementacije, preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, obavestiti rukovaoce obrade koji obrađuju podatke o ličnosti da ste zatražili da obrišu bilo koje linkove sa tim podacima o ličnosti ili kopije ili replike navedenih podataka o ličnosti (član 17. stav 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) ne primenjuje se ako je obrada potrebna zbog jednog od razloga navedenih u članu 17. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primer, ako je obrada potrebna za usaglašenost sa zakonskom obavezom ili za uspostavu, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva (član 17. stav 3., tačke (b) i (e) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na brisanje („pravo na zaborav”) u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik, imate pravo na ograničenje obrade pod uslovima navedenim u članu 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da imate pravo od nas dobiti ograničenje obrade ako se primenjuje jedan od uslova navedenih u članu 18. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ovo može biti slučaj, na primer, ako osporavate tačnost podataka o ličnosti. U takvom slučaju, ograničenje obrade važi tokom perioda koje nam omogućuje da proverimo tačnost podataka o ličnosti (član 18. stav 1. tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Ograničenje znači da su spremljeni podaci o ličnosti označeni sa ciljem ograničavanja njihove buduće obrade (član 4. stav 3. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na ograničenje obrade u članu 18. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Pravo na prenosivost podataka

Kao ispitanik, imate pravo na prenosivost podataka pod uslovima navedenim u članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Navedeno znači da generalno imate pravo dobiti svoje podatke o ličnosti koje ste nam dali u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i preneti te podatke drugom rukovaocu obrade bez da vas mi u tome sprečavamo ako se obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (a) ili članom 9. stavom 2. tačkom (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, a obrada je izvršena automatizovanim sredstvima (član 20. stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka).

Možete pronaći informacije o tome da li se obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (a) ili članom 9. stavom 2. tačkom (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odeljku B ovog Obaveštenja o zaštiti podataka.

Ostvarujući svoje pravo na prenosivost podataka, takođe generalno imate pravo da se vaši podaci o ličnosti prenesu direktno od nas drugom rukovaocu obrade ako je to tehnički moguće (član 20. stav 2. Opšte uredbe o zaštiti podataka). 

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na prenosivost podataka u Članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Pravo na prigovor

Kao ispitanik, imate pravo na prigovor pod uslovima navedenim u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Najkasnije u našoj prvoj komunikaciji sa vama, izričito vas obaveštavamo o vašem pravu, kao ispitanika, na prigovor.

Detaljnije informacije o ovome nalaze se u nastavku:

1. Pravo na prigovor na osnovu posebne situacije ispitanika

Kao ispitanik, imate pravo na prigovor, na osnovu svoje posebne situacije, u bilo kom trenutku, na obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (e) ili (f), uključujući izradu profila na osnovu navedenih odredbi.

Možete da pronađete informacije o tome da li se obrada zasniva na članu 6. stavom 1. tačkom (e) ili (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odeljku B ovog Obaveštenja o zaštiti podataka.

U slučaju prigovora koji se odnosi na vašu posebnu situaciju, prestaćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti osim ako ne pokažemo da naši uverljivi legitimni interesi za obradu imaju prednost pred vašim interesima, pravila i slobodama ili radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na prigovor u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Pravo na prigovor na direktni marketing

Kada se vaši podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga, imate pravo na prigovor, u bilo kom trenutku, na obradu vaših podataka o ličnosti za takav marketing, uključujući izradu profila u meri u kojoj je povezana sa takvim direktnim marketingom.

Možete da pronađete informacije o tome da li se i u kojoj meri podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odeljku B ovog Obaveštenja o zaštiti podataka.

 

Ako uložite prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga, nećemo više obrađivati vaše podatke o ličnosti za te potrebe.

Možete da pronađete potpuni opis svog prava na prigovor u članu 21. Opšte uredbe o zaštiti podataka, kojoj je moguće pristupiti putem sledećeg linka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Pravo na opoziv pristanka

Ako se obrada zasniva na pristanku u skladu sa članom 6. stavom 1. tačkom (a) ili članom 9. stavom 2. tačkom (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo, kao ispitanik, u skladu sa članom 7. stav 3.  Opšte uredbe o zaštiti podataka, opozvati svoj pristanak u bilo kom trenutku. Opoziv vašeg pristanka ne utiče na legitimnost obrade koja je sprovedena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva. Obaveštavamo vas o tome pre nego  šta date svoj pristanak.

Možete da pronađete informacije o tome da li se obrada zasniva na članu 6. stavu 1. tački (a) ili članu 9. stavu 2. tački (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka u informacijama koje se odnose na zakonske osnove obrade u Odeljku B ovog Obaveštenja o zaštiti podataka.

VIII. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu

Kao ispitanik, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu pod uslovima navedenim u članu 77. Opšte uredbe o zaštiti podataka.

D. Informacije  o tehničkim terminima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se upotrebljavaju u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti

Tehnički termini koji se odnose na zaštitu podataka u ovom obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti imaju značenje koje se upotrebljava u Opštoj uredbi o zaštiti podataka.

Potpuni opis definicija Opšte uredbe o zaštiti podataka može da se pronađe u članu 4. Opšte uredbe o zaštiti podataka, koja može da se preuzme na sledećem linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

U nastavku ćete pronaći detaljnije informacije o najvažnijim tehničkim terminima Opšte uredbe o zaštiti podataka koji se upotrebljavaju u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti:

"podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv („ispitanik”), neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao šta je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„Ispitanik” znači pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, na kojeg se odnose podaci o ličnosti;

„obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao šta su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

„Izrada profila” znači svaki oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti koji se sastoji od upotrebe podataka o ličnosti za ocenu određenih ličnih aspekata povezanih sa licem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi sa radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, ličnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog lica;

„rukovalac” znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade podataka o ličnosti; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, rukovalac ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvideti pravom Unije ili pravom države članice;

„obrađivač” znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

 „primalac” znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ kojem se otkrivaju podaci o ličnosti,  bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.  Međutim, organi javne vlasti koji mogu primiti podatke o ličnosti u okviru određene istrage u skladu sa pravom Unije ili države članice ne smatraju se primaocima; obrada tih podataka koju obavljaju ti organi javne vlasti mora biti u skladu sa primenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

 „Treća strana” znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji nije ispitanik, rukovalac, obrađivač ni lica koja su ovlašćena za obradu podataka o ličnosti pod izravnom nadležnošću rukovaoca ili obrađivača;

 „međunarodna organizacija”  znači organizaciju i njezine potčinjene organe uređene međunarodnim javnim pravom ili bilo koji drugi organ kojeg su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovali dve ili više zemalja;

 „treća zemlja” znači zemlju koja nije članica Evropske Unije („EU”) ili Evropskog ekonomskog prostora („EEP”); 

„Posebne kategorije podataka o ličnosti” znači podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu te genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije lica, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o polnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

E. Datum stupanja na snagu i izmjene ove Obavijesti o zaštiti osobnih podataka

Datum stupanja na snagu ovog Obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti je 12. oktobra 2021.

Možda će biti potrebno izmeniti ovo Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti zbog tehničkog razvoja i/ili dopuna zakonskih ili službenih zahteva.

Ažuriranu verziju ovog Obaveštenja o zaštiti podataka možete da preuzmete u bilo kom trenutku na https://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Pronađi prodajno mesto

Prodajno mesto
Servis