Obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti/Internet stranica

Putem ove izjave o zaštiti podataka o ličnosti, kompanija SAIC Motor Europe B.V. (u daljem tekstu: „MG Motor“ ili „mi/naš/a/e“) želi da obavesti lice od kojeg prikuplja, upotrebljava i arhivira (drugim rečima: obrađuje) podatke o ličnosti putem svoje glavne internet stranice www.mgmotor.rs i posebne internet stranice za predstavljanja. Navedena lica mogu uključivati poslovne kontakte, dobavljače, direktore, agente, potencijalne kupce/kupce i njihove predstavnike, zaposlene i/ili akcionare, kako je primenjivo. Kompanija MG Motor kvalifikuje se kao rukovalac obrade podataka za navedene aktivnosti obrade. U ovoj izjavi, upotrebljavamo reč „vi“ koja se odnosi na bilo kog u tekstu ove izjave.

Ostale usluge koje nudi kompanija MG Motor mogu da budu predmet zasebne izjave o zaštiti  podataka o ličnosti.

1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci o ličnosti su bilo koja informacija koja se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili može da se utvrdi. Upotrebljavamo podatke o ličnosti kako bismo obavljali svoj posao, pružali naše usluge, zaključivali ugovore i štitili svoje interese. Šta se tiče glavne i posebnih internet stranica, obrađujemo podatke o ličnosti ako nam ih date ili kada ih prikupimo od vas, na primer, tokom vašeg poslovanja sa nama ili tokom vaše upotrebe glavne ili posebne internet stranice.

Zavisno od aktivnosti obrade, informacije koje obrađujemo u vezi sa vama mogu se sastojati od:

 1. imena i prezimena;
 2. naziva firme/preduzeća;
 3. broja telefona;
 4. imejl adrese;
 5. adrese, grada i države;
 6. podataka u vezi sa vašom opremom, poput IP adrese (ova informacija ne spada uvek u podatke o ličnosti);
 7. podataka koji se odnose na vaš omiljeni model, dodatnu opremu i probnu vožnju;
 8. podataka koji se odnose na vašu upotrebu glavne ili posebne internet stranice.

Da bismo vam pružili svoje usluge, morate nam dati određene podatke o ličnosti. Ako nam ne date podatke o ličnosti koji su označeni kao obavezni na glavnoj ili posebnoj internet stranici, možda vam nećemo moći da vam pružimo svoje usluge.

2.  Kako se može pristupiti podacima o ličnosti

Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen. U našoj organizaciji, zaposleni mogu pristupiti podacima o ličnosti samo prema potrebi.

U nekim slučajevima, delimo vaše podatke o ličnosti sa trećim stranama. Kompanija MG Motor može deliti vaše podatke o ličnosti s:

 1. internim odeljenjima koja učestvuju u transakcijama u kojima ste strana, direktno ili indirektno, kao što su Finansije, Prodaja, Marketing, Poslovanje;
 2. klijentima, dobavljačima ili pružaocima usluga kompanije MG Motor, koji deluju kao obrađivači podataka ili kao rukovaoci obrade podataka, kao što su pružaoci hosting usluga, pružaoci IT usluga i spoljni savetnici, knjigovođe i advokati;
 3. nadzornim organima i drugim vladinim organima kako bismo se pridržavali zakonskih obaveza;
 4. trećim stranama koje učestvuju u određenim transakcijama (kao štasu spajanja ili sticanja) na osnovu kojih je naše društvo prodato ili preneseno, delimično ili u celosti;
 5. nacionalnim uvoznicima kako bi se ispunio zahtev za informacijama ili organizovala test vožnja;
 6. lokalnim koncesionarima kako bi se ispunio zahtev za informacijama, dala ponuda na zahtev ili isplanirala test vožnja.
Vaše podatke o ličnosti ćemo slati gore navedenim trećim stranama samo u svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka o ličnosti i samo u meri koja je dozvoljena važećim zakonom i propisima.

Treće strane kojima šaljemo vaše podatke o ličnosti same su odgovorne za usaglašenost sa važećim zakonima za zaštitu podataka o ličnosti, osim ako deluju kao naš obrađivač podataka. Nismo odgovorni za način na koji navedene treće strane obrađuju vaše podatke o ličnosti ili se pridržavaju važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pod uslovom da deluju kao nezavisni rukovaoci obrade podataka.

3.  Međunarodni prenosi podataka o ličnosti

Trenutno ne šaljemo podatke o ličnosti primaocima van Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Međutim, ako budemo slali vaše podatke o ličnosti izvan EEP-a u budućnosti, o tome ćemo vas unapred obavestiti. U tom slučaju ćemo uspostaviti odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti

4.  Naše zakonske osnove obrade

Prema zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke o ličnosti samo sa obzirom na jednu ili više zakonskih osnova obrade. One obuhvataju sledeće:

 • Pristanak - Vaš pristanak, ako je propisan zakonom.
 • Ugovor - Obrada je nužna zbog izvršenja ugovora sa vama/vašom kompanijom ili kako bi se na vaš zahtev preduzeli određeni koraci pre sklapanja ugovora.
 • Zakonska obaveza - Obrada je potrebna zbog usaglašavanja sa našim zakonskim obavezama.
 • Javni interes - Obrada je potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja za javni interes.
 • Legitimni interesi - Obrada je potrebna za naše legitimne interese ili legitimne interese naših trećih strana. Mi ili treća strana, imamo legitimne interese za efikasno i pravilno sprovođenje, upravljanje ili administriranje svog poslovanja i za obradu vaših podataka u skladu sa tim interesima. Navedeni interesi između ostalog uključuju informatičku bezbednost, nadzor transakcija kao što su ponude, test vožnje i marketing. Vaši podaci se neće obrađivati na ovoj osnovi ako vaši interesi, prava i slobode imaju prioritet nad našim interesima ili interesima treće strane.
 • Vitalni interesi - Ako je obrada podataka potrebna za zaštitu vaših vitalnih interesa (ili interesa nekog drugog) i niste u mogućnosti da date svoj pristanak. Navedeno se primenjuje samo u veoma izuzetnim okolnostima kao što su hitni medicinski slučajevi.

5.   Svrhe i zakonska osnova za obradu podataka o ličnosti

Kompanija MG Motor obrađuje podatke o ličnosti u dole opisane svrhe. Kao što je gore objašnjeno, obrada u ovom kontekstu može uključivati slanja trećim stranama i /ili van EEP-a. S vremena na vreme možemo objaviti posebna obaveštenja u kojima se navode (dodatni) detalji u vezi sa određenim procesima ili programima koje razvijamo.

 

Svrha  Zakonska osnova
Priprema i/ili uspostavljanje i održavanje odnosa sa vama ili sa organizacijom koju predstavljate kao kupcem ili dobavljačem.. Ugovor
Zakonski interesi
Odgovaranje na vaše zahteve za informacijom ili upit. Ugovor
Zakonski interesi
Osiguravanje fizičke i sistematske i informatičke bezbednosti, uključujući bezbednost naše internet stranice. Ugovor
Zakonski interesi
Analiza upotrebe naše internet stranice, uključujući klikove i ostale podatke koji se odnose na upotrebu internet stranice, većinom putem platforme Google Analytics. Zakonski interesi
Transakcije društva/dubinska analiza. Tokom potencijalnog spajanja ili preuzimanja, vaši podaci o ličnosti mogu se dati potencijalnom kupcu ili investitoru. Zakonski interesi
Rešavanje sporova, odbrana pravnih zahteva, usaglašavanje. Zakonska obaveza
Zakonski interesi
Javni interes
Ostanite u toku sa najnovijim informacijama o novom vozilu MG ZS ako želite, tako šta ćete nam dati svoju imejl adresu, ime i prezime i državu prebivališta. Pristanak (ako je primenjivo)
Zakonski interesi
Poslaćemo vama ili vašoj kompaniji brošure, marketinške informacije ili oglase putem imejla, pošte ili telefona. Zatražićemo vaš prethodni pristanak u meri koju zahteva važeći zakon. Pristanak (ako je primenjivo)
Zakonski interesi

Nismo uključeni u nikakvo automatizovano donošenje odluka bez ljudske intervencije, koje ima efekta na ispitanike. 

6.   Vaša prava

U obavezi smo da vas informišemo o vašim pravima:

 1. Pravo pristupa, što znači da možete uputiti zahtev za informacijom u vezi sa podacima o ličnosti o vama koje obrađujemo;
 2. Pravo na ispravljanje vaših podataka o ličnosti;
 3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na vas;
 4. Pravo na ograničenje obrade;
 5. Pravo na prenosivost podataka, što znači da imate pravo da dobijete svoje podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da imate pravo da prenesete te podatke drugom rukovaocu obrade
 6. Pravo na prigovor na određene vrste obrade;
 7. Pravo na podnošenje prigovora o našoj obradi podataka o ličnosti nadležnom nadzornom organu - ako ne budete zadovoljni našom obradom vašeg zahteva ili prigovora;
 8. Pravo na opoziv vašeg pristanka, u onoj meri u kojoj ste ga dali.

Svoje pravo, sa izuzetkom tačke (vii), možete ostvariti tako da nam pošaljete zahtev putem podataka za kontakt koji se nalaze u ovoj izjavi o zaštiti podataka o ličnosti i samo u onoj meri u kojoj je ostvarivanje takvih prava moguće u skladu sa važećim zakonom.

7.    Period čuvanja podataka o ličnosti

Nećemo čuvati vaše podatke o ličnosti duže nego što je potrebno u skladu sa svrhama navedenim u ovoj izjavi o zaštiti podataka o ličnosti, osim ako nas zakon ili propisi na to ne obavezuju. Napominjemo da nas zakon može obavezivati  da čuvamo vaše podatke o ličnosti (bilo direktno ili indirektno) određeni period nakon što je informacija izgubila svoju važnost, za poreske svrhe i svrhe korporativnog prava.

8.     Izmene ove izjave o zaštiti podataka o ličnosti

Možemo da izmenimo ili ažuriramo ovu izjavu o zaštiti podataka o ličnosti s vremena na vreme da bismo se ubedili da su informacije ažurne. Obavestićemo vas o bilo kakvim izmenama, ako budemo u obavezi da to uradimo.

9.     Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj izjavi o zaštiti podataka o ličnosti i/ili obradi vaših podataka o ličnosti, kontaktirajte mg@adriaticauto.rs.

Pronađi prodajno mesto

Prodajno mesto
Servis